स्टील बेली ब्रिज

अस्थायी स्टील ब्रिज, कॉम्पैक्ट 200 ब्रिज, अस्थायी बेली ब्रिज.